Õppe- ja kasvatustegevus

2020/2021 õppeaasta teema, eesmärgid ja põhimõtted:

“Sõpradega koos, ma olen mänguhoos”

 

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

 • Laps õpib mänguliselt ja loovalt.
 • Laps õpib koostöös kaaslastega väärtustama loodust, tervislikku käitumist ja säästlikku tarbimist.
 • Lapsel kujunevad esmased digioskused kasutades erinevaid digi- ja robootikavahendeid.

 

Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted:

 • lapse loomuliku uudishimu ja huvi kasutamine õppimisprotsessis;
 • mängu kaudu sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste (sh tunnete ja mõtete sõnastamine ning väljendamine, kaaslastega arvestamine, koostöisuse arendamine jne) õppimine;
 • kõne ja suhtlemisoskuse arendamine;
 • õppetöö läbiviimisel mitmekülgsete eakohaste metoodikate (õuesõpe, avastusõpe, aktiivõpe, draamaõpe jne) ja võtete kasutamine;
 • tegevustes (nii õppetegevus kui vaba mäng) vähemalt 2 x kuus digioskuste arendamine kasutades erinevaid robootika- ja digivahendeid;
 • lastele õppetegevustes ja mängus valikute võimaldamine, õppetegevuste planeerimisel nende arvamusega arvestamine (sh mängukeskkonna kujundamisel);
 • laps on kehaliselt aktiivne ja on teadlik tervise hoidmise tähtsusest;
 • võimalusel erinevate õpikeskkondade kasutamine (linnaruum, erinevad looduskooslused, muuseumid jne) lähtudes laste vanusest ja huvidest;
 • vaimselt ja füüsiliselt turvalise keskkonna loomine.

 

Rühmade tegevuskavadega saab tutvuda ELIIS süsteemis dokumentide alt. 

Sõnum edukalt saadetud!

Me vastame Teile 1-3 tööpäeva jooksul, aitäh kannatlikuse eest!