Õppe- ja kasvatustegevus

2022/2023 õppeaasta

„Rõõm mängust, loodusest ja liikumisest“

Eesmärgid:

 1. Laps õpib mängu kaudu suhtlema, koostööd tegema ning sobival viisil enda tundeid ja soove väljendama.
 2. Laps tunneb rõõmu liikumisest ja aktiivsest kehalisest tegevusest ning saab teadmisi tervislikest eluviisidest.
 3. Lapsel kujuneb läbi uurimise, vaatlemise ja kogemise huvi looduse vastu.

Põhimõtted: 

 • Lastele keskkonna (ruum, vahendid jne) loomine ja aja võimaldamine huvitavaks ning arendavaks mänguks.  
 • Võimalusel erinevate õpikeskkondade kasutamine (muuseumid, linnaruum, keskkonnahariduse keskused, sh digikeskkond).
 • Laste suunamine lahendusi otsima, ise valikuid tegema, olema ettevõtlik ja aktiivne. 
 • Laste kaasamine rühmakeskkonna kujundamisse ning laste huvidest lähtumine õppe-kasvatustegevuste planeerimisel (projektid jne sh õpitava nähtavaks muutmine keskkonnas). 
 • Läbi aktiivõppemeetodite (avastusõpe, õuesõpe, projektiõpe, draamaõpe, IT-vahendid) lapse iseseisvuse ja algatusvõime, tervikliku ja positiivse mina-pildi ning sotsiaalsete oskuste (Samm-sammult programm, oskuste õpe) kujunemise toetamine.
 • Eneseväljendus- ja suhtlemisoskuse (sh kõne) kujundamine, lastele esinemisvõimaluste pakkumine (nii rühmas kui ülemajaliselt). 
 • Eakohase digipädevuse kujundamine kasutades erinevaid robootikavahendeid ja aktiivõppemeetodeid.
 • Igapäevase õuesoleku ja  õuesõppega liikumisharjumuste ja aktiivse eluviisi kujunemise toetamine. 
 • Koostöine õppimine ja tegutsemine, parimate praktikate jagamine (koostöö rühmade vahel, koostöö kolleegide vahel).
 • Lapse arengu järjepidev jälgimine ja hindamine koostöös lapsevanema ja tugispetsialistidega, tulemuste dokumenteerimine, lapse huvide ja eripärade märkamine. 

Rühmade tegevuskavadega on võimalik tutvuda alates septembri keskpaigast ELIISis.

Sõnum edukalt saadetud!

Me vastame Teile 1-3 tööpäeva jooksul, aitäh kannatlikuse eest!