Õppe- ja kasvatustegevus

2021/2022 õppeaasta

AVASTAME, LOOME, TEEME!

Peaeesmärgid:

 1. Laps omandab uusi teadmisi läbi aktiivse mängu ja koostöö.
 2. Laps väärtustab teda ümbritsevat looduskeskkonda ja loob läbi avastamise uusi seoseid.
 3. Laps oskab eakohaselt kasutada erinevaid digi-ja robootikavahendeid.

Põhimõtted:

 • lapsele eduelamust ja turvatunnet loova arendava ja õppe- ja kasvatustegevusega kooskõlas oleva keskkonna loomine;
 • võimalusel erinevate õpikeskkondade kasutamine (linnaruum, erinevad looduskooslused, muuseumid jne) lähtudes laste vanusest ja huvidest;
 • lastes huvi tekitamine kõige ümbritseva vastu, laste suunamine oma kogetust õppima ja järeldusi tegema ning edasisi tegevusi kavandama;
 • lapse arengu järjepidev jälgimine ja hindamine koostöös lapsevanemate ja tugispetsialistidega, tulemuste dokumenteerimine (ELIISi võimaluste kasutamine); laste huvide ja eripärade märkamine;
 • õppetöö läbiviimisel mitmekülgsete eakohaste metoodikate (õuesõpe, avastusõpe, aktiivõpe, draamaõpe jne) ja võtete aktiivne ja tõhus kasutamine;
 • laste sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste igakülgne arendamine;
 • vähemalt 2 korda kuus digi-ja robootikavahendite kasutamine õppe-ja kasvatustegevuses arvestades laste vanust;
 • lapsele piisava kehalise aktiivsuse võimaldamine;
 • õuesõppetegevuste läbiviimine vähemalt 1 kord nädalas (soovitavalt õuesõppepäev);
 • säästva eluviisi põhimõtete järgimine (taaskasutus, korduvkasutus, sorteerimine, ressursside (vesi, elekter, toit) mõistlik tarbimine) ja õpetamine;
 • ühisürituste korraldamine, mille planeerimisse ja läbiviimisse on lapsed kaasatud vastavalt oma vanusele, huvidele ja soovidele;
 • koostöine õppimine, parimate praktikate jagamine rühmade vahel.

 

Rühmade tegevuskavadega saab tutvuda ELIISis aastaplaanide alt.

Sõnum edukalt saadetud!

Me vastame Teile 1-3 tööpäeva jooksul, aitäh kannatlikuse eest!